Մեր Մասին

Կենսաբժշկության և Դեղագործության ինստիտուտ

ՀՌՀ Կենսաբժշկության և դեղագործության Ինստիտուտը (ԿԲԴԻ) հիմնադրվել է 2018 թվականին (ՀՌՀ ռեկտորի 02.05.2018թ. թիվ 01-07 / 635 հրամանով) ՀՌՀ-ի մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի վերակազմակերպման արդյունքում։
 
ԿԲԴԻ-ի առաքելությունն է շարունակական և համապարփակ պատրաստել բարձր որակավորում ունեցող կադրեր, ովքեր կարող են արդյունավետ աշխատել կենսաբժշկության, առողջապահության, դեղագործության և գյուղատնտեսության ոլորտում:
 
ԿԲԴԻ-ի նպատակն է կենսաբժշկության, կենսաինֆորմատիկայի, կենսատեխնոլոգիայի և դեղագործության ոլորտներում ստեղծել առաջատար գիտակրթական կենտրոն:
 
ԿԲԴԻ-ի խնդիրներն են՝
  • Մշակել և իրականացնել գիտական ​​ուղղվածություն ունեցող, շարունակական և բազմամակարդակ կրթական գործընթաց (դիպլոմավորված մասնագետ, բակալավրիատ - մագիստրատուրա - ասպիրանտուրա - դոկտորատուրա),
  • Գիտության տարբեր բնագավառներում իրականացնել ակտիվ միջառարկայական գիտահետազոտական ​​գործունեություն, 
  • Մշակել գիտական, մանկավարժական և մեթոդական դպրոցների համակարգ, որոնք կապահովեն առարկայական ոլորտներում ուսումնական գործընթացի վերջին ձեռքբերումների մշակումն ու իրականացումը

Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտը ունի 3 ամբիոն՝
  • Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն (կազմակերպվել է ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հիման վրա),
  • Բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն,
  • Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոն,
 
Ինստիտուտը ունի բարձր պրոֆեսորադասախոսական կազմ, որոնք պատրաստում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ: Ուսումնական գործընթացի իրականացման և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում ներգրավված են  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ,  ինչպես նաև 10 դոկտոր և 34 գիտությունների թեկնածու։ Ինստիտուտն ունի շարժունակության ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս մեր ուսանողներին, ի սկզբանե, դառնալ միջազգային գիտական ​​հանրության մաս և ձեռք բերել օգտակար և հետաքրքիր ծանոթություններ աշխարհի ուսանողների և գիտնականների հետ։
Միջառարկայական և հետազոտական ​​ուղղվածություն ունեցող կրթությունը, գիտահետազոտական ​​հմտությունները, ինչպես նաև լեզվի ուսուցումը թույլ է տալիս մեր ինստիտուտի շրջանավարտներին ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել տարբեր ոլորտներում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: Մեր շրջանավարտների մեծ մասն աշխատում է ինչպես ՀՀ ակադեմիական ինստիտուտներում, այնպես էլ առողջապահության, գյուղատնտեսության, կենսաինֆորմատիկայի և ՏՏ ոլորտում գործող կազմակերպություններում։
 

Ինստիտուտի տնօրեն


Արսեն Արտաշեսի Առաքելյան - Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի ժ․պ․, Կենսաբժշկության և Դեղագործության Ինստիտուտի տնօրեն, ՀՌՀ ԿԲևԴԻ գիտական ​​խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային Կենսաբանության Ինստիտուտի տնօրեն։

Արսեն Առաքելյանը 2004 թ․ մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ուղղությամբ ստացել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի, իսկ 2020թ․՝ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի կոչում։ 2011 թվականին նա հիմնել է գենոմային բիոինֆորմատիկայի խումբ՝ մասնագիտանալով գենոմային մեծ տվյալների վերլուծության ալգորիթմների և ծրագրային փաթեթների մշակման և դրանց կիրառման մեջ մարդու քրոնիկական հիվանդությունների մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար: Նա ավելի քան 100 հրապարակումների հեղինակ է  գրախոսվող գիտական ​​ամսագրերում, և նաև հանդիսանում է տարբեր գիտական ​​համայնքների անդամ: 2015 թվականին ընտրվել է ՀՌՀ Մաթեմատիկայի և Բարձր Տեխնոլոգիաների Ինստիտուտի Կենսաինժեներիայի, Կենսաինֆորմատիկայի և Մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի վարիչ և ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային Կենսաբանության Ինստիտուտի տնօրեն։ 2018 թվականից ՀՌՀ Կենսաբժշկության և Դեղագործության Ինստիտուտի տնօրենն է։
 

Կառուցվածք

ԿԲԴԻ տնօրեն
կ.գ.դ., պրոֆեսոր
Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի

Հեռ:  (+374 12) / 26 00 11
Հեռ. (внутр.): 334
E-mail: arsen.arakelyan@rau.am


ԿԲԴԻ փոխտնօրեն
ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ
Դանագուլյան Գևորգ Հրաչի​
 
Հեռ: 336
E-mail:
 [email protected]


ԿԲԴԻ տնօրենի օգնական
Ալխազյան Մարիամ

Հեռ:  (+374 12) / 26 00 11
Հեռ. 334
E-mail: [email protected]


ԿԲԴԻ գլխավոր մենեջեր
Ահարոնյան Անահիտ
Հեռ. 341
E-mail: [email protected]


Գիտ. խորհուրդի տեխնիկական քարտուղար
Ալխազյան Մարիամ
Հեռ:  (+374 12) / 26 00 11
Հեռ. 334
E-mail:  [email protected]


ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

Ամբիոնի վարիչ
«Բժշկական կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա»
կ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Աշխեն
Հեռ. 339
E-mail: [email protected]


Ամբիոնի լաբորանտ
« Բժշկական կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա »
Արսենյան Արփինե
Հեռ. 340 
E-mail: 
[email protected]

Ամբիոնի վարիչ
«Կենսաինժեներիա, կենսաինֆորմատիկա և մոլեկուլային կենսաբանություն»
կ.գ.թ.

Զախարյան Ռոքսանա  
Հեռ337
E-mail: [email protected]


Ամբիոնի լաբորանտ
«Կենսաինժեներիա, կենսաինֆորմատիկա և մոլեկուլային կենսաբանություն»
Բեսկորովայնայա Վերոնիկա
Հեռ. 337
E-mail: [email protected]


Ամբիոնի վարիչ
«Ընդհանուր և դեղագործական քիմիա»
կ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Աննա
Հեռ. 341

E-mail: [email protected]


Ամբիոնի լաբորանտ
«Ընդհանուր և դեղագործական քիմիա»
Ահարոնյան Անահիտ

Հեռ. 341
E-mail:
[email protected]


 

Գիտական խորհուրդ

Կենսաբժշկության և դեղագործության Ինստիտուտի
Գիտական խորհրդի
կազմը
Ա․Ա․Հ․ Գիտական աստիճան/կոչում/պաշտոն
1. Արսեն Արտաշեսի Առաքելյան ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության Ինստիտուտի տնօրեն, կ․գ․դ․, պրոֆ․, ՀՌՀ Կենսաբժշկության և դեղագործության Ինստիտուտի տնօրեն, ՀՌՀ ԿԲևԴԻ ԳԽ նախագահ
2. Գևորգ Հրաչի Դանագուլյան ԿԲԴԻ փոխտնօրեն,
ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ, Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
3. Աշխեն Արտաշեսի Հովհաննիսյան կ.գ.թ., դոցենտ, Բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
4. Ռոքսանա Վլադիսլավի Զախարյան կ.գ.թ., Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և 
մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի
վարիչի ժ․պ․
, ավագ դասախոս
5. Աննա Մելսիկի Գրիգորյան ք.գ.թ․, Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչի ժ.պ., Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի դոցենտի ժ․պ․
6. Լեռնիկ Սուրենի Հունանյան կ.գ.թ․,  Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և 
մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, ՀՌՀ ԿԲևԴ
Ի Կառուցվածքային կենսաինֆորմատիկայի լաբորատորիայի վարիչ
7. Սուսաննա Գուրգենի Տիրացույան կ.գ.թ․,, դոցենտ, Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և 
մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, «ԻԿԱՐ» գիտական խմբի ղեկավար
8. Կարեն Բաբկենի Նազարյան կ.գ.դ․,  Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և 
մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
9. Մարգարիտա Կառլենի Հարությունյան կ.գ.թ., դոցենտ, Բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
10. Ալեքսանդր Փայլակի Յենգոյան ք.գ.դ․, պրոֆեսոր, Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի, ամբիոնի պրոֆեսոր
11. Առաքելովա Մարիաննա Գալուստի «Ֆարմացիա» մասնագիտության ուսանող
12. Վասիլյան Դիանա Համլետի «Բժշկական կենսաքիմիա» մասնագիտության ուսանող
13. Խաչատրյան Անգելինա Արթուրի «Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտության ուսանող
14. Ջուլլիետա Տումոյան Գևորգի «Կենսաքիմիա» մասնագիտության սպիրանտ
15. Ղարիբյան Յանա Արթուրի «Օրգանական քիմիա» մասնագիտության  ասպիրանտ
16. Դավիտավյան Սուրեն Սամվելի «ՄԱթեմատիկական կենսաբանություն , կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտության ասպիրանտ
ԿԲևԴԻ ԳԽ հրավիրված անդամներ
17Կարեն Արմենի Թռչունյան կ․գ․դ․, պրոֆեսոր, Կենսաբանության ԳՀԻ-ի տնօրեն, ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատխնոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
18. Պարգև Սերգեի Ավետիսյան Ֆիզ․մաթ․ գ․թ․, փ․գ․դ․, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՌՀ գիտության գծով պրոռեկտոր
19. Էդուարդ Մուշեղի Ղազարյան Ֆիզ․մաթ․ գ․դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՌՀ Ընդհանուր ֆիզիկայի և քվանտային նանոկառուցվածքների ամբիոնի պրոֆեսոր, գիտական գծով գլխավոր խորհրդական
Քարտուղար
20. Մարիամ Մարտինի Ալխազյան ԿԲևԴԻ տնօրենի օգնական

Ուսանողական խորհուրդ

Կենսաբժշկության և Դեղագործության Ինստիտուտի
Ուսանողական Խորուրդ
Խաչատրյան Անգելինա ԿԲևԴԻ ՈՒԽ-ի նախագահ
E-mail: [email protected]
Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա,
2 կուրս
Վասիլյան Դիանա ԿԲևԴԻ ՈՒԽ-ի փոխնախագահ
E-mail: [email protected]
Բժշկական կենսաքիմիա, 2 կուրս
Գրիգորյան Գագիկ Բժշկական կենսաքիմիա, 1 կուրս
Մկրտչյան Էդգար Բժշկական կենսաքիմիա, 1 կուրս
Անտոնյան Էլեն Բժշկական կենսաքիմիա, 2 կուրս
Շինգազդիլով Ռաֆայել Բժշկական կենսաքիմիա, 2 կուրս
Ադամյան Նոնա Բժշկական կենսաքիմիա, 3 կուրս
Ահագինյան Ագաֆիյա Բժշկական կենսաքիմիա, 4 կուրս
Օխոյան Էլեն Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա,
3 կուրս
Սիրունյան Թամարա Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա,
3 կուրս
Խաչատրյան Գիսանե Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա,
3 կուրս
Առաքելյան Լիանա Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա,
5 կուրս
Նալբանդյան Սիլվա Ֆարմացիա, 1 կուրս
Հարությունյան Անգելինա Ֆարմացիա, 3 կուրս