Ընդհանուր և դեղագիտության քիմիայի ամբիոն

Բաժանմունքի մասին

Կենսաբժշկության և ֆարմացիայի ինստիտուտի  "Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի" ամբիոնի նպատակն է ապահովել բարձրակարգ համալսարանական կրթություն, միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագետներ, ինչը Հայաստանում դեղագործական արդյունաբերության զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից է։
Դեղագետի մասնագիտական գործունեության օբյեկտը հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման, վերականգնման և հիգիենայի համար օգտագործվող դեղամիջոցներն են: վում է միայն առկա ուսուցում ` հինգ տարի: Մասնագիտությունը ավարտելուց հետո շրջանավարտներին շնորհվում է դեղագետի որակավորում։ Ոսումնական և արդյունաբերական պրակտիկաները իրականացվում են «Ալֆա-Ֆարմ», «Արփիմեդ», «Տոնուս-Լես»,  «Նատալի-ֆարմ դեղատուն», «Էներգոմաշ», «Նաիրիան», «ԱԶԱԴ Ֆարմասյութիքալս» դեղագործական ուսումնական կենտրոնների հետ համագործակցության շրջանակներում ։ Ապագա դեղագետները ուսումնասիրում են դեղագործական արտադրության և կառավարման հմտությունները:

330501 «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ շրջանավարտ դեղագետը պետք է պատրաստ լինի դեղերի շրջանառության բնագավառում ակտիվ ստեղծագործական մասնագիտական դեղագործական գործունեությանը՝ ներառյալ հետազոտություն, մշակում, արտադրություն, փաթեթավորում, պահեստավորում, փոխադրում, պետական գրանցում, հավաստագրում, ստանդարտացում և որակի վերահսկում, վաճառք, գովազդ, դեղերի օգտագործում և ոչ պիտանի դեղերի ոչնչացում:
Մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառվող տեսական հիմունքները, սկզբունքները և մեթոդական մոտեցումները դեղագործն օգտագործում է հոմեոպաթիկ, դեղագիտական, բժշկակոսմետիկ և անասնաբուժական դեղամիջոցների, սննդային հավելումների և բնական մթերքների շրջանառության ոլորտում:

Շրջանավարտ դեղագետի մասնագիտական գործունեության տեսակներն են.
- արտադրական (դեղատուն, դեղագործական գործարաններ և այլն);
- կազմակերպչական և կառավարչական;
- վերահսկում և թույլտվություն (լիցենզավորում, հավաստագրում, գրանցում);
- ընդհանուր դեղագործական պրակտիկա (մանրածախ դեղատների ցանց, գյուղական   դեղատներ);
- տեղեկատվաիրազեկման;
- հետազոտական.

Շրջանավարտ դեղագետըը պատրաստ է լուծելու հետևյալ խնդիրները.
- Դեղերի մշակում, փորձարկում և գրանցում, գործող դեղամիջոցների օպտիմալացում՝ հիմնված ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա, կենսադեղագործական հետազոտությունների և վերահսկողության մեթոդների վրա՝ միջազգային համակարգին համապատասխան պահանջների և ստանդարտների:
 - Դեղագործական ձեռնարկությունների (դեղատներ, դեղագործական գործարաններ և այլն) կողմից դեղանյութերի և դեղամիջոցների արտադրություն, ներառյալ տեխնոլոգիական գործընթացի կազմակերպումը, տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրությունը, պահպանման ճիշտ պայմանների ապահովումը.
- Վերահսկողության ոլորտում մասնագիտական դեղագործական գործունեության իրականացում.
-Դեղաբույսերի նյութերի ընդունում, կազմակերպում և իրականացում, վայրի դեղաբույսերի պաշարների որոշում, 
- Մշակման, արտադրության, օգտագործման և պահպանման փուլերում դեղամիջոցների և դեղաբույսերի նյութերի որակի հսկողության իրականացում.
- Դեղորայքի պայմանները, արտադրության տեխնոլոգիան, որակի հսկողությունը, պահպանումը կարգավորող փաստաթղթերի մշակում:
- Դեղագործական կազմակերպությունների և հիմնարկների գործունեության կառավարում, ներառյալ դեղագործական շուկայի հիմնական օղակներում կառավարման գործընթացի կազմակերպումը, դեղագործական ձեռնարկությունների գործունեության կառավարումը, դեղագործական ձեռնարկությունների գործառույթների իրականացումը, գործունեության հիմնական ցուցանիշների և ուղղությունների պլանավորումը, կառավարման և ֆինանսական հաշվառման կազմակերպումը, բժշկական և դեղագործական արտադրանքի մարքեթինգային հետազոտություն:
- Խորհրդատվական աջակցության տրամադրում բժշկականխարգելիչ և դեղագործական հիմնարկներին մասնագետներին և բնակչությանը դեղերի օգտագործման վերաբերյալ.
- Քիմիական և թունաբանական ուսումնասիրությունների իրականացում.
- Ծայրահեղ իրավիճակներում հայտնված հիվանդների և տուժածների համար դեղերի մատակարարման և առաջին բժշկական օգնության կազմակերպում և իրականացում.
- Վերոնշյալ ուղղություններով ուսումնական, մասնագիտական և գիտագործնական աշխատանքների իրականացում.

Բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը 330501 «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ յուրացրած շրջանավարտ-դեղագետի կրթությունը շարունակելու հնարավորություններ. շրջանավարտը պատրաստ է ուսումը շարունակել ինտերնատուրայում և ասպիրանտուրայում հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում:
 
 

Ծրագրեր

team

Գրիգորյան Աննա Մելսիկի

ք.գ.թ., դոցենտ

Տեղեկատվություն


Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Կենսաբժշկության և Դեղագործության ինստիտուտի Ընդհանուր և դեղագիտության քիմիայի ամբիոնի վարիչ 
 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1980-1990    Կապանի  թիվ 7 միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզ
1991-1996    Երևանի պետական համալսարան, քիմիական  ֆակուլտետ
1997-2001    Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Oրգանական քիմիայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ
2003    Դոցենտ, Միջազգային անկախ էկոլոգա-քաղաքագիտական համալսարանի, հիմնարար էկոլոգիայի և բնօգտագործման ամբիոնի
2005    Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Oրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1996-1997    Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Oրգանական քիմիայիինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1997-2005    ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող ապա գիտաշխատող
2005-2011    Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, Քիմիականտեխնոլոգիայիգործընթացներևապարատներամբիոնիավագ գիտաշխատող
2008-2009    Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009- 2018     Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական քիմիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
2017 – ա/ա  Ա. Շիրկացու անվան ճեմարան միջազգային գիտալրթական համալիր Միջազգային բակալավրիատի  դիպլոմավորված ծրագրի քիմիայի մասնագետ
2019- ա/ա     ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն (ժամավճար)

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ – հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ԳԻՏԱ-ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
35-ից ավել գիտական հրատարակումներ, տպագրված ՀՀ-ում և արտերկրի գիտական ամսագրերում և հանդեսներում: 

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
2002    ANSEF, Grant No. NS 75-01.
2003    Լավագույն երիտասարդ կին գիտնական, ԲիոԷկոՄեդ ՀԿ “Ճանապարհ դեպի  միջազգային գիտական համագործակցություն” թեմայով եռօրյա սեմինար մրցույթի. կրկնակի պարգևատրում. դրամական և Հայաստանում, Բրիտանական խորհրդում մեկ տարի անվճար անգլերենի ուսուցման հնարավորություն www.bioecomed.am

2004 INTAS Participant of the Younger European Chemist’s Conference 25-29 August 2004  at Villa Gualino, Torino, Italy and in association with Societa Chemica Italiana, Royal 
         Society of Chemistry and Universita degli Studi di Torino.www.setforeurope.org
2004   Curriculum Resource Center’s Environmental Sciences Session in Budapest, between 22-27 November, Central European Universitywww.ceu.hu/crc/  Grant №.14216 
            OSI Assistance  Foundation November 02, 2004
2005     ANSEF, Grant No 05- PS – chemorg – 814-116.
2005-2007    ՀՀ Գիտության և կրթության նախարարություն, թեմատիկ ֆինանսավորում, ծածկագիր 0453
2006            CEU SUMMER UNIVERSITY, Budapest, Hungary
2008-2010    ՀՀ Գիտության և կրթության նախարարություն, թեմատիկ ֆինանսավորում, ծածկագիր 276
 2011       ANSEF, Grant No. Chemorg-2339.
2015      Certificate Current Issues of Medical Science Yerevan, Armenia (12-15 October, 2015)
2015  Yerevan State Medical University Department of Public Health and Healthcare Certificate of Attendance Course on Basic Medical Statistics (2 ECTS) April 29-May 11, 2015
2015    June 10th, Certificate of Achievement 6th European Conference on Biology and Medical Sciences, held in Vienna, Austria
15.06 - 26.06.15 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան դասախոսների որակավորման և բարձրացման բաժին
2016                     April 11-16 Certificate '' Nobel Days in Yerevan'' scientific event
2017    27 նոյեմբերի – 01 դեկտեմբեր «Գիտության շաբաթ» միջազգային կոնֆերանս  իմասնակցության սերտիֆիկատ  (21 եվրոպական կրեդիտ)   
2018,    հուլիսի 23-25, Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիա բանավոր զեկուցման սերտիֆիկատ,  «Նյարդաբանականխանգարումներգագաթաժողով»
2018    նոյեմբերի 1- 3 բանավոր զեկուցման սերտիֆիկատ «Ֆարմացիայի արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները» Երևանի պետական համալսարան,ֆ
             արմացիայի ինստիտուտ, միջազգային գիտաժողով
2019        նոյեմբեր 21-դեկտեմբեր 21 Միջազգային բակալավրիատի զարգացման ծրագրերի    բաժին օնլայն սեմինար , սետիֆիկատը շնորհվել է հաջողությամբ քիմիա կատեգորիա 2 կուրսը ավարտելու համար

ՎԵՐՋԻՆ ՀԻՆԳ ՏԱՐՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
1)    Aram Mikaelyan, Nona Asatryan and Anna Grigoryan.”New Approaches for Synthesis of Halogen-containing Small Carbocycles: Convinent Building Blocks for Efficient Agrochemicals and Drugs” // The 3rd Annual World Congress of Advanced Materials-2014; ”Dream of Ubiquitous Smartness”; June 6-8, 2014. Chongqing Yuelai International Conference & EXPO Center, Chongqing, China, p. 278.
2)    Б.Г. Бабаян, А.Р. Микаелян, А.А. Амбарцумян, А.С. Варданян, Г.Г. Торосян, А.М. Григорян. "Сравнительный доккинг-анализ взаимодействия известных и новых функционально замещенных производных циклобутана и циклопропана с некоторыми натриевыми каналами". // ГИУА (Политехник), ВЕСТНИК, Сборник научных статей, Ереван, 2014г., часть II, сс. 633-639.
3)    A. Mikaelyan, A. Grigoryan, and N. Asatryan. "New Approaches to Cu (I) Catalyzed ATRA/ATRC Reactions for Stereoselective Synthesis of Functional Substituted Small Carbocycles: Convenient Building Blocks for New Agrochemicals and Drugs",  2nd Russian Conference on Medicinal Chemistry, 6th Russian-Korean Conference "Current Issues of Biologically Active Compound Chemistry and Biotechnology", 2nd Youth School-Conference on Medicinal Chemistry, July 5-10, 2015, Novosibirsk, Russia. Oral presentation, MedChem 2015 Book of abstracts, p. 94.
4)    Melkonyan M.M., Hunanyan L.S., Manukyan A. L., Harutyunyan H. A., Tovmasyan N.V., Pogosyan G. A.        “The effect of high level noise and α-adrenoblocker on the oxidation intensity in white rats blood” International scientific journal, Journal of Medical and biological Sciences, Vol. 1, 2015  5p 
5)     Melkonyan M.M., Hunanyan L.S., Harutyunyan H. A., Tovmasyan N.V., Pogosyan G. A., Zakaryan G. V., Manukyan A. L. “The effect of α2 adrenoblockers on the oxidation intensity in white rats blood under high level noise chronic action” The New Armenian Medical Journal Vol. 9, № 2, October 2015, Current Issues of Medical Science Conference Abstracts 1 
6)    Manukyan A. L., Harutyunyan H. A., Melkonyan M.M., Hunanyan L.S., Ayvazyan L. M.“The effect of α2-adrenoblocker Beditin on oxidation intensity in white rats blood high level noise chronic action” The Sixth European Conference on Biology and Medical Sciences 10 th June, 2015, Venna 6p 
7)    А.Р. Микаелян, А.Х. Назаретян, Н.Л. Асатрян, А.М. Григорян. "ВЫСОКОЭФЕКТИВНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ МЕДИ(I) В РАДИКАЛЬНОМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ГАЛОТАНА К ОЛЕФИНАМ: ДОСТУПНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПУТЬ К ТРИФТОРМЕТИЛ ЗАМЕЩЕННЫМ ЦИКЛОПРОПАНАМ"// XI Всероссийской конференции с международным участием «Химия фтора» (F-2016), посвященной 110-летию со дня рождения академика И.Л. Кнунянца, 26-30 июня 2016 г., ИНЭОС РАН, Москва, Россия. Программа и Тезисы Докладов, с. 122, P-31.
8)    A.R. Mikaelyan, A.Kh. Nazaretyan, N.L. Asatryan, A.M. Grigoryan. "HIGHLY EFFICIENT COPPER (I) BASED CATALYTIC SYSTEM IN RADICAL ADDITION OF HALOTHANE TO OLEFINS: READILY AVAILABLE SYNTHETIC ROUTE TO TRIFLUOROMETHYLSUBSTITUTED CYCLOPROPANES" // "Fluorine Notes" Online Journal, Vol. 4 (107), July — August, 2016.
9)    Babayan B.G., Sargsyan A.S., Mikaelyan A.R., Grigoryan A.M. "Docking Analysis of Collagenase Interaction With Some Derivatives of Cyclobutane- and Cyclopropane Carboxylic Acids and Some Synthetic Non Protein Amino Acids Containing Peptides" // International Young Scientist Conference dedicated to the 50-th Anniversary of the Institute of Molecular Biology NAS RA, "NEW TRENDS IN LIFE SCIENCE", 26-28 September 2016, Yerevan, Armenia. Abstracts, pp. 38-39.
10)    Hunanyan L.S., Manukyan A. L., Harutyunyan H. A., Tovmasyan N.V., Pogosyan G. A., Zakaryan G. V.,Melkonyan M.M.  “The effect of high level noise and α2-adrenoblocker Mesedin on the oxidation intensity in white rat blood under noise chronic action” Բժշկություն գիտություն և կրթություն, գիտատեղեկատվական հանդես, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, հունվար-№ 22, 2017
11)    Grigoryan A.M., Hambardzumyan A.A.,Mikaelyan A.R.,Melkonyan M.M “Comparative docking of Mesedine and Beditine with homology model of Alpha2a-adrenergic receptor” //The New Armenian Medical Journal // Vol.11 (2017), №3 Supplement, Abstracts, p.15
12)    Babayan B.G, Sargsyan A.S., Mikaelyan A.R., Asatryan N.L. Grigoryan A.M., Nazaretyan A.Kh.”The docking analysis of some cyclobutane -and cyclopropane carboxylic acids derivatives and some synthetic, Non Proteinamino acids containing peptides interaction with collagenase // The New Armenian Medical Journal, Vol.11 (2017), №3 Supplement, Abstracts, p.21
13)    Anna Grigoryan, Arthur Hambarzumyan, Aram Mikaelyan, Magdalina Melkonyan “A comparative study of potential ligands to the developed model of Human Alpha2 adrenoceptor” // 4th  Neurological Disorders Summit,Los Angeles, CA 90045, US,Oral presentation, Book of  Abstracts, July 23-25, 2018, p.14
14)    Anna Grigoryan, Bella Babayan, Magdalina Melkonyan, Arthur Hambarzumyan, Aram Mikaelyan “Identification of Binding Affinities of some Pyrethroid-like Cyclopropane/Cyclobutane Ligands with VG SCN and NMDA Receptor” // 4th  Neurological Disorders Summit,Los Angeles, CA 90045, US, Poster presentation, Book of  Abstracts, July 23-25, 2018, p.76 
15)    A. Grigoryan, B. Babayan, S. Avetisyan, V. Sargsyan, A. Hambardzumyan,  A. Mikaelyan // Comparative docking analysis of Cyclopropane/ Cyclobutane derivatives with human modeled and bacterial voltage gated sodium channels and NMDA receptor // Current State of Pharmacy  and Prospects of its Development 1st International Scentific Conference pp. 30-31Book of Abstracts


ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
1)    ՄելքոնյանՄ.Մ., ԿարապետյանՍ.Ա., ՄաշինյանՀ.Խ., ԳրիգորյանԱ.Մ., ՀունանյանԼ.Ս. Ընդհանուրքիմիա: Կենսաֆիզիկական քիմիա: Ուղեցույց  դասախոսներ իհամար- Երևան 2017, 64էջ:
2)    Melkonyan M.M., Kocharyan K.M., Hoveyan G.A., Hunanyan L.S., Manukyan A.L., 
Grigoryan A.M., Vardanyan S.G. General chemistry. Biophysical chemistry. Multi Choice Questions, Guide.- Yerevan   2017, 112 p.

 

Ֆայլեր

team

Կիրակոսյան Գայանե Վլադիմիրի

բ.գ.թ., ավագ դասախոս
team

Դանագուլյան Գևորգ Հրաչի

ք.գ.պ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ